Fonde

Danske Slagtermestre modtager direkte støtte fra Svineafgiftsfonden til to nedennævnte projekter.

Derudover modtager Danske Slagtermestre indirekte støtte fra Kvægafgiftsfonden gennem projekterne Fødevare og Veterinære Forhold samt Markedsadgang for Oksekød, der ledes af Landbrug og Fødevarer.

Ansøgningen: DSM Udpegning af slagtesvinebesætninger til salmonellaovervågning 2022 del 1-3

Bevilliget tilskud: 50 t.kr.

Projektbeskrivelse:
Formålet er at sikre en fortsat driftssikker og præcis udpegning af besætninger og antal prøver til overvågning for salmonella i danske slagtesvinebesætninger. Projektet er en aktivitet, der understøtter salmonellahandlingsplanerne.

Projektet ligger på www.slagteriweb.dk DSM formidler support til brugere.

Leverancer:

 • systemet er implementeret hos alle relevante virksomheder
 • et minimum af fejl i udpegningen af besætninger
 • få fejl ved brugen af systemet
 • rettidig implementering af ændringer
 • fuld oppetid af systemet.

Ansøgningen: DSM Markedsadgang og fødevaresikkerhed via videndeling på fødevare- og veterinærområdet 2022 del 1-3.

Bevilliget tilskud: 854 t.kr.

Projektbeskrivelse:
Projektets formål er at sikre dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et troværdigt og velfungerende dansk system, som omfatter såvel de største som de mindste virksomheder i sektoren. Et højt niveau af fødevaresikkerhed og veterinært beredskab forudsætter kontinuerlig opbygning og deling af viden på tværs af alle interessenter og myndigheder i svinekødssektoren.

Danske Slagtermestre, DSM, dækker hovedparten af de private virksomheder i svinekødssektoren, herunder ca. 70 slagtehuse og mikroslagterier, 4 mellemstore slagterier, 1 USA-eksportautoriserede slagteri samt 40 små- og mellemstore kødproduktvirksomheder. 

DSM supplerer Landbrug & Fødevarer, som repræsenterer de største virksomheder.

Eksempler på aktiviteter

Projektet er en del af det beredskab, der håndterer, hvad der måtte ske inden for fødevare- og veterinærområdet i svinekødssektoren. I skrivende stund vides ikke, hvilke delprojekter der vil opstå i i det kommende år.

Med primært fokus på små og mellemstore virksomheder i svinekødssektorens afsætningsled, kan leverancer være som følger:

Ny lovgivning
Ny lovgivning følges op til og med implementering som beskrevet. Omfanget af ny lovgivning i det kommende år kendes pt. ikke.

Inspektioner
Bidrage til velfungerende inspektioner fra myndigheder og kunder fra bl.a. Sante F/EU og tredjelande. Omfanget af inspektioner i det kommende år kendes pt. ikke.

Danske Slagtermestre, L&F, Danske Frysehuse, FVST Kødkontrollen, FVST Centralt

 • Deltagelse i følgegruppen ved Kødkontrollen
 • Deltagelse i teknisk arbejdsgruppe for eksport til USA.

 

Danske Slagtermestre – evtt. i dialog med Kødkontrollen på små slagterier

 • 2-4 årlige slagtehusmøder
 • 8-12 Slagtehusnyt afhængigt af behov
 • Dialogmøder efter behov med Kødkontrollens enhed for kontrol af slagtehuse
 • Løbende opdatering af branchekode for slagterier ved ændringer i lovgivning.

 

Danske Slagtermestre, L&F, FVST, DTU, evt. andre organisationer

 • Deltagelse i teknisk arbejdsgruppe for fremtidig indsats mod Salmonella.
 • Deltagelse i Fødevarestyrelsens dialogmøder i fagkontorerne for fx kontrol og data samt eksport.
 • Deltagelse i zoonosecenterets interessentkontaktgruppe på DTU.

 

Offentliggørelse, formidling og udveksling af viden sker gennem

 • direkte kontakt med virksomheder
 • informationsmøder og temadage
 • slagtehusmøder
 • prøveinspektioner
 • elektroniske branchekoder (EU) og standardprocedurer (USA)
 • faglige sider på www.slagtehuse.dk
 • nyhedsbreve, som udsendes og lægges på www.danskeslagtermestre.dk