Fonde

Danske Slagtermestre modtager direkte støtte fra Svineafgiftsfonden til to nedennævnte projekter.

Derudover modtager Danske Slagtermestre indirekte støtte fra Kvægafgiftsfonden gennem projekterne Fødevare og Veterinære Forhold samt Markedsadgang for Oksekød, der ledes af Landbrug og Fødevarer.

Yderligere oplysninger om projekterne kan fås hos afdelingschef Lars Poulsen, lpo@fvdanmark.dk og konsulent Annette Roer Højgaard, arh@fvdanmark.dk

Ansøgningen: DSM Udpegning af slagtesvinebesætninger til salmonellaovervågning 2023 del 1-3

Bevilliget tilskud: 35 t.kr.

Projektbeskrivelse:
Projektet er en aktivitet, der understøtter salmonellahandlingsplanerne.

Projektet ligger på www.slagteriweb.dk DSM formidler support til brugere.

Formål er at sikre en præcis og sikker

 • udpegning af svinebesætninger via systemet slagteriweb.dk til serologisk overvågning af salmonella,
 • udpegning af svinebesætninger til trikinanalyser som et led i det danske overvågningsprogram
 • afgivelse af de obligatoriske fødevarekædeoplysninger samt
 • indberetning af flyttedata til CHR
 • oplysning om tilknytning til DANISH Produktstandard (svineproducenternes kvalitetsprogram)
 • indberetning af slagtedata til svinedatabasen hos Landbrug og Fødevarer

  

Aktiviteter:
Brugersupport, udvikling, overvågning og vedligehold af systemet.

Effekter:
En administrativ lettelse samt kvalitetssikring af data gennem sikker udpegning af svinebesætninger til serologisk overvågning af salmonella og effektiv håndtering af slagtedata, som bruges af fx Fødevarestyrelsen, Kødkontrollen og Klassificeringskontrollen.

Leverancer:

 • systemet er implementeret hos alle relevante virksomheder
 • et minimum af fejl i udpegningen af besætninger
 • få fejl ved brugen af systemet
 • rettidig implementering af ændringer
 • fuld oppetid af systemet

Ansøgningen: DSM Markedsadgang og fødevaresikkerhed via videndeling på fødevare- og veterinærområdet 2023 del 1-3.

Bevilliget tilskud: 785 t.kr.

Projektbeskrivelse:
Projektets formål er at sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed og veterinært beredskab samt dansk svinekøds adgang til alle relevante markeder.

Projektet sikrer, at let tilgængelig, ensartet og opdateretrelevant generisk viden og vejledning er til rådighed for sektorens virksomheder. Der opbygges og vedligeholdes tværgående faglig viden og erfaring mht. såvel nationale som internationale myndighedskrav.

Målet er fortsat at bistå sektoren gennem branchekoder (egenkontrolvejledninger), nyhedsbreve, temadage, kurser, bistand ved tredjelandsinspektioner m.v. på baggrund af fagpersoners videndeling på tværs af myndigheder, organisationer og andre interessenter..

Danske Slagtermestre, DSM, dækker hovedparten af de private virksomheder i svinekødssektoren, herunder ca. 70 slagtehuse og mikroslagterier, 4 mellemstore slagterier, 1 USA-eksportautoriserede slagteri samt 40 små- og mellemstore kødproduktvirksomheder.

DSM supplerer Landbrug & Fødevarer, som repræsenterer de største virksomheder.

Effekter:
Uanset størrelse støttes sektorens virksomheder administrativ og fagligt i implementering af fødevare- og veterinærlovgivning samt 3.-landskrav, så der er en høj grad af regelefterlevelse i den danske svinekødssektor.

Virksomhederne kan fokusere på virksomhedsspecifikke og markedsrelevante forhold ved inspektioner fra myndigheder og tredjeland, idet den generiske del koordineres under projektet.

Eksempler på aktiviteter

Projektet er en del af det beredskab, der håndterer, hvad der måtte ske inden for fødevare- og veterinærområdet i svinekødssektoren. Derfor er der ikke præcis viden om, hvilke delprojekter der vil opstå i det kommende år.

Med primært fokus på små og mellemstore virksomheder i svinekødssektorens afsætningsled, kan projektets leverancer være som følger:

Ny lovgivning:
Ny lovgivning følges op til og med implementering. Omfanget af ny lovgivning i det kommende år kendes pt. ikke.

Inspektioner:
Bidrag til afvikling af inspektioner fra myndigheder og kunder fra bl.a. Sante F/EU og tredjelande. Omfanget af inspektioner i det kommende år kendes pt. ikke.

Danske Slagtermestre, L&F, Danske Frysehuse, FVST Kødkontrollen, FVST Centralt

 • Deltagelse i følgegruppen ved Kødkontrollen
 

Danske Slagtermestre 

 • 2-4 årlige slagtehusmøder
 • 8-12 Slagtehusnyt afhængigt af behov
 • Dialogmøder efter behov med Kødkontrollens enhed for kontrol af slagtehuse
 • Løbende opdatering af branchekode for slagterier ved ændringer i lovgivning eller kontrolpraksis
 

Danske Slagtermestre, L&F, FVST, DTU, evt. andre organisationer

 • Deltagelse i styregruppen om indsatsen mod Salmonella
 • Deltagelse i teknisk arbejdsgruppe om indsatsen mod Salmonella, herunder overvågning af prævalensen i fersk svinekød.
 • Deltagelse i Fødevarestyrelsens dialogmøder i fagkontorerne for fx kontrol og data, eksport samt økologikontrol.
 • Deltagelse i zoonosecenterets interessentkontaktgruppe på DTU.
 

Offentliggørelse, formidling og udveksling af viden sker gennem

 • direkte kontakt med virksomheder
 • informationsmøder og temadage
 • slagtehusmøder
 • prøveinspektioner
 • elektroniske branchekoder (EU) 
 • faglige sider på www.slagtehuse.dk
 • nyhedsbreve, som udsendes og lægges på foedevaredanmark.dk