Nye overenskomster mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF indgik natten til torsdag forlig på butiksområdet. Natten forinden blev indgået forlig om industrioverenskomsten.

Formanden for Danske Slagtermestre, Leif Wilson Laustsen, ser sig tilfreds med resultatet:

”Det har været nogle rigtig gode forhandlinger, der er foregået i en god og positiv stemning. Jeg oplever at begge parter har fået opfyldt flere af de ønsker, der blev bragt ind i forhandlingslokalet. For Danske Slagtermestre har det handlet om at få en mere fleksibel overenskomst. For Fødevareforbundet NNF var der på butikssiden bl.a. et ønske om i videre udstrækning at tilgodese seniorerne samt mulighed for afholdelse af forældreomsorgsdage. På både butiks- og industrisiden lå det Fødevareforbundet NNF på sinde at reducere anciennitetskravet for opnåelse af betaling under sygdom.”

Parterne var på forhånd låst at de gennembrudsforlig, der lægger rammen for alle overenskomster på normallønsområdet; herunder:

 • Forhøjelse af timelønnen (herunder for voksenelever) med 6,00 kr. pr. 1. april 2023 og 5,75 kr. pr. 1. april 2024.
 • Regulering af lønsatsen for ungarbejdere og elever med 4,5 % pr. 1. april 2023 og 3,5 % pr. 1. april 2024.
 • Stigning i fritvalgsordning med 2 % til 10,70 % pr. 1. april 2024. 
 • Ændret pensionsindbetaling pr.1. juli 2023, så arbejdsgiverens indbetaling stiger med 2 % til 10,4 %, og medarbejderens indbetaling samtidig sænkes med 2 % til 2,2 %.

På industrisiden indgik parterne aftale på følgende punkter:

 • Satsen for betaling af løn under sygdom forbliver uændret i hele overenskomstperioden (stigningen ville jf. gennembrudsforliget udgøre en samlet stigning på 11,75 kr. i perioden). Som modsvar hertil nedsættes anciennitetskravet for betaling af sygesatsen fra 9 til 8 måneder pr. 1. april 2023 og pr. 1. april 2024 med yderligere en måned til 7 måneder.
 • Ansættelser kan bringes til ophør efter 4 måneders sygefravær mod i dag 6 måneder. Betaling jf. Tryghedsaftalen (fratrædelsesgodtgørelse ved længere anciennitet) vil fremover også være gældende ved afskedigelse af en sygemeldt medarbejder.
 • Fastsættelse af den daglige arbejdstid udvides fra den nuværende 6-8 timer til 5-9 timer (dog vil kun én dag pr. uge kunne vagtplaneres med 5 timer).

På butikssiden nåede parterne til enighed om følgende:

 • Deltidsbestemmelsen udvides, så medarbejdere fremover kan ansættes med en minimumsgrænse på 15 timer (tidligere 20). Den øvre grænse er i dag 29,6 timer. Denne grænse kan udvides op til (under) 37 timer ved aftale mellem organisationerne.
 • Efterlønnere, studerende over 18 år (på SU), pensionister m.fl. kan fremover ansættes på mellem 8 og 15 timer.
 • Der kan ved lokal enighed etableres op til 42 timers arbejdsuge til senere afspadsering af overskydende timer (tidligere var grænsen 40 timer). 
 • Seniorfrihedsordning: Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får ret til en årlig seniorfridag med løn de sidste fem år frem til den enkeltes folkepensionsalder.
 • Forældreomsorgsdage: Ansatte, som har gamle eller svagelige forældre, får ret til to årlige forældreomsorgsdage. Dagene er uden løn, men medarbejderen kan trække fra sin fritvalgsordning.
 • Løn under sygdom: Ancienniteten for løn under sygdom sænkes fra 9 måneder til 8 måneder, og perioden med betaling under sygdom fra 8 uger og 2 dage øges til 9 uger.

De nye overenskomster træder i kraft den 1. april underforudsætning af, at Fødevareforbundets medlemmer under de respektive overenskomster stemmer ja til at godkende dem.